Spracovanie a ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov v SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou a preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak sa Vám po prečítaní týchto informácií bude zdať čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám vysvetlíme akýkoľvek pojem alebo odpovieme na iné otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov na elektronickej adrese GDPR@skrivanek.sk alebo na poštovej adrese uvedenej nižšie.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva obchodná spoločnosť SKRIVANEKSLOVENSKO, s.r.o., IČO: 364 09 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a v elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje:

V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko, titul,  telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje, podpis a historicky poskytnuté služby alebo produkty zakúpené od Prevádzkovateľa.

V prípade právnických osôb: meno a priezvisko kontaktných osôb, názov pracovnej pozície kontaktných osôb, telefónne číslo kontaktných osôb, e-mailovú adresu kontaktných osôb, názov spoločnosti, webovú adresu a e-mailovú adresu spoločnosti a fakturačné údaje spoločnosti.

V prípade, ak ste alebo plánujete byť účastníkom jazykového kurzu alebo auditu realizovaného Prevádzkovateľom, tak sú spracúvané aj údaje o Vašej jazykovej úrovni.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu spracúvame:

1. pri plnení zmlúv, ktoré sú uzatvorené medzi Vami a Prevádzkovateľom

 • za účelom identifikácie druhej zmluvnej strany pri uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy
 • za účelom plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy

Pre tieto účely je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale bez týchto údajov  sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

2. pri plnení právnych povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov

 • za účelom dodržiavania základných zásad spracúvania osobných údajov
 • za účelom riešenia inšpekcií, kontrol a žiadostí orgánov verejnej moci

3. na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

 • ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia jeho zamestnancov
 • administrácia informácií súvisiacich so zmluvnými vzťahmi
 • určenie, obhajoba a výkon prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa

4. na základe Vášho súhlasu

 • na marketingové účely – propagáciu Prevádzkovateľa, propagáciu produktov Prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti so službami Prevádzkovateľa
 • na vedenie databázy poskytovateľov služieb alebo iných produktov pre potreby oslovenia za účelom uzavretia dodávateľských zmlúv v budúcnosti

Poskytnutý súhlas na vyššie uvedené účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vás mohli informovať o nových produktoch, službách, akciách so zľavamisúvisiacich s produktmi alebo o zmenách otváracej doby, prípadne vyhlásených súťažiach súvisiacich s našimi produktmi. V prípade ak ste náš dodávateľ, tak súhlas na vedenie databázy poskytovateľov je nevyhnutný na to, aby sme Vás v budúcnosti mohli osloviť s návrhom na uzavretie zmluvy týkajúcej sa tlmočenia, prekladu alebo iných Vami poskytovaných služieb.Váš slobodný súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom verejnej moci v prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne povinnosť ich týmto orgánom poskytnúť, ďalej poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám ako externí prekladatelia alebo lektori, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Pri korektúrach alebo prekladoch z/do neeurópskych jazykov môže dôjsť k poskytnutiu Vašich osobných údajov do tretej krajiny za predpokladu splnenia podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch.

Vo všeobecnosti sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nezamýšľa.

V prípade, ak pri plnení zmluvy s Vami ako klientom vznikne potreba prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, Prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou a prenos do tretích krajín sa uskutoční iba v prípade, ak s tým budete súhlasiť alebo je prenos Vašich osobných údajov nevyhnutný pre plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme. O týchto skutočnostiach Vás Prevádzkovateľ informuje ešte pred uskutočnením tohto prenosu.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budú ním spracúvané po dobu platnosti trvania tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Po vyššie uvedenej dobe môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v prípadoch, ak sa to od Prevádzkovateľa vyžaduje podľa osobitných predpisov.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe Vašej žiadosti ste oprávnený:

 1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom
 2. žiadať opravu Vašich osobných údajov
 3. žiadať o výmaz Vašich osobných údajov
 4. žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 5. namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
 6. žiadať prenos Vašich osobných údajov
 7. podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.