Súvisiace služby

Okrem prekladov zabezpečíme aj grafickú úpravu vašich dokumentov a pripravíme ich pre tlačiareň. Alebo na nás nechajte len samotnú tlač. Všetko presne a včas.

Grafické spracovanie

Už neriešte preklad textov a grafiku dokumentu zvlášť. Kvalitne a efektívne zvládame oboje. Pomôžeme vám nielen s prekladom, ale aj s grafickým spracovaním dokumentu.

Preložený dokument bude vzhľadovo presne zodpovedať originálu.

Grafické spracovanie dokumentov zabezpečíme aj v menej bežných jazykoch a znakových písmach (napr. ruština, arabčina, čínština).

Zabezpečíme kompletnú sadzbu a predtlačovú prípravu vrátane predtlačovej korektúry.

Ušetríte: využite možnosť priameho spracovania prekladu v grafických súboroch.

Korektúry textu

K preloženým textom ponúkame niekoľko druhov korektúr, aby sme zaručili maximálnu správnosť prekladu.

Jazyková korektúra je základná kontrola textu prekladu rodeným hovoriacim. Je zameraná na opravu bežných pravopisných, gramatických a typografických chýb, preklepov a malých štylistických nepresností.

Významová korektúra porovnáva preklad so zdrojovým textom a zaisťuje jeho kontrolu z hľadiska významu, obsahu a terminológie. Korektor je špecialistom v danom odbore. Cieľový text bude po odbornej stránke presne zodpovedať originálu.

Predtlačová korektúra je kontrola textu po jeho grafickom spracovaní. Robí sa vtedy, keď neboli na preklad k dispozícii zdrojové grafické dokumenty.  Kontroluje sa formátovanie, delenie slov a správne zobrazenie všetkých znakov a obrázkov.

Predtlačová kontrola nátlačku prekladu v prípade, keď boli na preklad k dispozícii zdrojové grafické dokumenty. Ide o formálnu kontrolu prekladu po grafickom spracovaní bez podrobného prečítania.

Tlač dokumentov

Pripravíme dokumenty pre tlačiareň alebo sprostredkujeme samotnú tlač. V ľubovoľnom množstve. Farebne aj čiernobielo na kvalitných tlačiarňach podľa vašich požiadaviek. Výtlačky zviažeme väzbou podľa vašich potrieb.

  • Jednoduchá farebná tlač, digitálna, ale aj ofsetová a veľkoformátovú tlač dokumentov.
  • Prispôsobíme predtlačovú prípravu vašim individuálnym požiadavkám.
  • V rámci celej zákazky komunikujete len s jedným projektovým koordinátorom.

Prečo je korektúra prekladu dôležitá?

Pre stanovenie celkového procesu spracovania zákazky, zaistenie zodpovedajúcej kvality a optimálnej ceny prekladu je dôležité poznať účel prekladu. Podľa účelu prekladu sa rozlišuje štýl, spôsob vyjadrovania, slovná zásoba a dĺžka viet (inak pristúpime k prekladu, napr. internetovej stránky, predajného katalógu, reklamného letáku, firemnej dokumentácie, článku v tlači pre širokú verejnosť alebo stati vo vedeckom časopise).

Jazyková korektúra je vypracovaná lingvistom a je zameraná na opravu bežných pravopisných, gramatických a typografických chýb, preklepov a malých štylistických nepresností.

Významová korektúra je o niečo zložitejšia, pretože korektor je špecialistom v danom odbore, porovnáva preklad so zdrojovým textom a zaisťuje jeho kontrolu z hľadiska významu, obsahu a terminológie.

Skrivanek je držiteľom certifikácie EN 17100 a poskytuje preklady v súlade s touto normou. Celý proces prekladu podľa normy zahŕňa tieto fázy: preklad, kontrola (revízia prekladateľom), korektúry a záverečná kontrola jazykovým koordinátorom.

Čo potrebujete preložiť? Vytvoríme Vám cenovú ponuku.